Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών (Προπονητών, Αθλητών, Γονέων, Κηδεμόνων και τρίτων συνεργατών της Ακαδημίας, της Ομάδας ή του Συλλόγου) στην Πλατφόρμα «My-team» (εφεξής «Πλατφόρμα»).

Η Πλατφόρμα παρέχεται από την Εταιρεία «SPORTS PAYMENTS  Ανώνυμη Εταιρεία» με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, επί της Πανόρμου αριθ. 25, Τ.Κ. 12242 (εφεξής «Πάροχος» ή «Εταιρεία» ή «Εμείς»), η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα my-team.co και σε κινητές συσκευές μέσω του Google Play Store και του App Store. 

Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Η Ακαδημία, η Ομάδα ή ο Σύλλογος που έχει συμβληθεί με την Εταιρεία αποστέλλει στην τελευταία κατάλογο με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό των κινητών τηλεφώνων των Προπονητών, Αθλητών, Γονέων, Κηδεμόνων και τρίτων Συνεργατών (από κοινού καλούμενοι ως «Χρήστες») που δικαιούνται να εγγραφούν δωρεάν στην Πλατφόρμα. Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα εν λόγω δεδομένα σε αυτό το στάδιο είναι η Ακαδημία, η Ομάδα ή ο Σύλλογος που έχει συμβληθεί με την Εταιρεία.

Προκειμένου να διαχειριστούμε το Προφίλ σας, έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα που καταχωρίζονται στο προφίλ του Χρήστη, όπως ενδεικτικά: 

 • Βασικές πληροφορίες, όπως: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Φύλο, Ηλικία
 • Δεδομένα Υγείας, όπως: Ασθένειες, Παθήσεις, Δεδομένα Σωματικού βάρους και ύψους
 • Δεδομένα Απόδοσης, όπως: Δεδομένα αξιολόγησης, μέσος όρος αποτελεσμάτων
 • Οικονομικά δεδομένα, όπως: Δεδομένα οφειλών μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP, που λαμβάνει η συσκευή σας κάθε φορά που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις που η ΙΡ διεύθυνσή σας καθίσταται σταθερή, μπορεί να συσχετισθεί με τη συγκεκριμένη συσκευή και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, στην ημερομηνία και την ώρα επίσκεψής σας στον Ιστότοπο και τον τύπο του browser και του λειτουργικού συστήματος της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε.


Στην περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε στο newsletter, συλλέγουμε το email σας. 

Χρήση της Πλατφόρμας από άτομα κάτω των 13 ετών

Εφόσον ο Χρήστης δεν έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία θα καταχωρίζεται στην Πλατφόρμα από τον Γονέα/Κηδεμόνα του ή σε περίπτωση που καταχωρίζεται από τον ίδιο τον ανήλικο, ο τελευταίος εγγυάται ότι έχει λάβει τη ρητή συναίνεση των Γονέων/Κηδεμόνων του.

Σκοποί επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
 • για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της Πλατφόρμας
 • για τη μέτρηση και λήψη δεδομένων προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της Πλατφόρμας
 • να συμμορφώνεται η Εταιρεία μας με το εφαρμοστέο δίκαιο
 • για την υποστήριξη των τεχνολογιών πληροφορικής

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζετε στο προφίλ σας, εσείς ή οι Γονείς/Κηδεμόνες σας, έχει το άτομο που έχει ορίσει η Ακαδημία, η Ομάδα ή ο Σύλλογος στον οποίο ανήκετε. Ενδεικτικά, το εν λόγω άτομο ενδέχεται να είναι ο Προπονητής ή τρίτοι συνεργάτες που έχουν επιλεγεί από την Ακαδημία, την Ομάδα ή τον Σύλλογο. 

Θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους μόνο στο βαθμό που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη και αυτόματα συλλεγμένες πληροφορίες:

 • με Δημόσιες Αρχές ή Διοικητικές Αρχές, όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, προκειμένου να συμμορφωθεί η Εταιρεία μας με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή άλλη νομική υποχρέωση, ή να ανταποκριθεί σε δικαστικό αίτημα.
 • όταν θεωρούμε καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων ή της περιουσίας μας, την προστασία της ασφάλειάς σας ή την ασφάλεια άλλων ή την διερεύνηση κλοπής ή απάτης,
 • με τους Παρόχους Υπηρεσιών, που χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να υποστηρίξουμε τις υπηρεσίες μας.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και κατά τη διάρκεια της ισχύουσας περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο εντός της ΕΕ / ΕΟΧ. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβαστούν εκτός ΕΕ / ΕΟΧ, ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι μεταφορές προς τις χώρες αυτές θα γίνονται σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιεσδήποτε άλλες διασφαλίσεις επιτρέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για όσο διάστημα η Πλατφόρμα παραμένει ενεργός ο λογαριασμός σας στην Πλατφόρμα και όσο η τελευταία παραμένει εγκαταστημένη στη συσκευή σας. Η τήρηση ενδέχεται να παραταθεί προκειμένου να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς ή για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ασφάλεια Δεδομένων

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημιά, κλοπή, χρήση ή αποκάλυψη.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για να βελτιώσουμε την Πλατφόρμα μας, ενδέχεται να προβούμε σε τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου – π.χ. με την Πλατφόρμα νέων τεχνολογιών ή την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να επικαιροποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου και ενημερώνοντάς σας μέσω μιας ενημερωμένης Πολιτικής. Συνιστάται επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές.

Τα δικαιώματά σας 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

(i) Να ζητήσετε να μάθετε εάν και ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την Εταιρεία και σε ποιο βαθμό

(ii) Να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας.

(iii) Να ζητήσετε να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν αυτά τα δεδομένα αν πιστεύετε ότι είναι εσφαλμένα ή ελλιπή.

(iv) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα τα διαγράψει, εκτός αν αποφασίσει να τα διατηρήσει για έναν από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων έχει το δικαίωμα να αρνηθεί.

(v) Να διατυπώσετε αντιρρήσεις σε οποιονδήποτε από τους σκοπούς επεξεργασίας ή μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους.

Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερών από την παραλαβή και τον προσδιορισμό του αιτήματος.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, αυτά τα αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιοδήποτε τρίτο παραλήπτη, στον οποίο ενδέχεται να έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά στοιχεία στο πεδίο Πλατφόρμας των προαναφερθέντων σκοπών μεταποίησης.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των

προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@my-team.co

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά

οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγεις

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr