tax_blog

Share This Post

Αν κεντρικό χαρακτηριστικό της αθλητικής εμπειρίας είναι τα διάφορα συναισθήματα υψηλής έντασης, μακριά από την κεντρική σκηνή υπάρχει ένα ανιαρό αλλά σε κάθε περίπτωση απαραίτητο πεδίο που καθιστά τις αθλητικές συγκινήσεις εφικτές: η φορολόγηση. Η ευθυγράμμιση με το δαιδαλώδες νομικό τοπίο της φορολόγησης αθλητικών σωματείων αποτελεί κομβικό παράγοντα της οικοδόμησης ενός υγιούς συλλόγου. Υπό μια επιχειρηματική οπτική γωνία στη διαχείριση του αθλητικού σωματείου, η διοίκηση καλείται να είναι σύννομη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να θεμελιώσει στέρεες βάσεις στην οικονομική της δραστηριότητα. Το θέμα αυτού του άρθρου προκύπτει εκεί που αθλητισμός και φορολόγηση διασταυρώνονται. Σκοπός μας, λοιπόν, είναι να αποσαφηνίσουμε το φορολογικό πλαίσιο και να δείξουμε τη χρησιμότητα της πλατφόρμας myTeam στην απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Εξοπλιστείτε, λοιπόν, με υπομονή και σχολαστικότητα καθώς θα εμβαθύνουμε στις περίπλοκες φορολογικές δομές και διατάξεις επιχειρώντας να ξεδιαλύνουμε το τοπίο.

Πρώτο και κυριότερο: τι είναι ένα (αθλητικό) σωματείο;

Η αθλητική δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, υπό την έννοια ότι δεν είναι κερδοσκοπική. Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση ο κάτωθι ορισμός σύμφωνα με το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα:

η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (σωματείων) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του

Επομένως, οι αθλητικοί σύλλογοι εντάσσονται στην κατηγορία των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, μαζί με τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων κ.λπ.)

Υποχρεώσεις και τήρηση βιβλίων σε έναν αθλητικό σύλλογο

Ακολουθώντας τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενημερωνόμαστε ότι κάθε αθλητικό σωματείο υποχρεούται, κατ’ αρχάς να τηρεί τα εξής βιβλία:

Α) Μητρώο μελών

Β) Πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων

Γ) Πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου

Δ) Βιβλίο ταμείου

Ε) Περιουσιακών στοιχείων Χορηγιών

ΣΤ) Πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων

Τα παραπάνω βιβλία χρειάζονται θεώρηση από το Νομάρχη ή από το αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Πέρα από τα (Β), (Γ) και (Ε) που είναι προφανή ας εξηγήσουμε συνοπτικά το περιεχόμενο των υπολοίπων τριών βιβλίων. Στο μητρώο μελών καταγράφονται τα στοιχεία των ισχυόντων μελών αλλά και των παλαιών (και πλέον) διαγραμμένων, ενώ στο Βιβλίο ταμείου εισάγεται κάθε είσπραξη και πληρωμή του συλλόγου. Δηλαδή, οι συνδρομές, οι επιχορηγήσεις και οι δωρεές και φυσικά οι αμοιβές προπονητών και υπαλλήλων. Τέλος, απαιτείται και η τήρηση αρχείου αλληλογραφίας και αρχείου υπόλοιπων (εισερχόμενων και εξερχόμενων) εγγράφων.

Έσοδα και φορολογία σε αθλητικά σωματεία

Πλέον βρισκόμαστε στην ευαίσθητη περιοχή η οποία αξίζει την προσοχή σας. Όπως είναι κατανοητό, κάθε αθλητικό σωματείο για να μπορέσει να καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες πρέπει να βρει πηγές χρηματοδότησης, δηλαδή έσοδα. Όπως είπαμε όμως στην αρχή, τα αθλητικά σωματεία είναι μια ένωση προσώπων με σκοπό μη κερδοσκοπικό. Οπότε προκύπτει ότι θα υπακούει σε διαφορετικές φορολογικές διατάξεις από μία επιχείρηση.

Πράγματι, τα έσοδα των αθλητικών οργανισμών διακρίνονται σε εκείνα που εμπίπτουν στο φόρο εισοδήματος και στον ΦΠΑ και σε εκείνα που χαρακτηρίζονται ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  1. Στα μεν μη φορολογητέα έσοδα εντάσσονται, προφανώς, οι συνδρομές των μελών, καθ’ ότι μέσω της καταβολής τους καθίσταται δυνατή η δραστηριότητα του συλλόγου. Κατά την είσπραξη της εκάστοτε συνδρομής χρειάζεται η έκδοση μιας απλής αθεώρητης απόδειξης, δίχως την έκδοση στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: Το αθλητικό σωματείο […] παρέχει υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί [και] ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
  2. Ωστόσο, ένας αθλητικός σύλλογος ενδέχεται να έχει έσοδα που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που θέλετε να αναπτύξετε ένα club store με προϊόντα που φέρουν το έμβλημα της ομάδας; Τι φορολογικές ρυθμίσεις ισχύουν σε αυτή την περίπτωση;

 

Ο νόμος ορίζει ότι οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεωρούνται επιτηδευματίες για δραστηριότητες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο ΦΠΑ. Οι εισπράξεις από αυτές τις περιπτώσεις εμπίπτουν στο φόρο εισοδήματος (και στο ΦΠΑ). Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα διάφορα είδη διαφημίσεων που λειτουργούν είτε στα ηλεκτρονικά μέσα του συλλόγου είτε στις εγκαταστάσεις του.

  • Εδώ αξίζει να επισημάνουμε το ειδικό καθεστώς που ισχύει για την περίπτωση των εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις δεν εμπίπτουν σε φορολογικές διατάξεις εφόσον συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διενέργειά τους δύο φορές ανά έτος κατά μέγιστο και, πέρα από τον ευκαιριακό τους χαρακτήρα, να έχουν ως στόχο την οικονομική ενίσχυση του σωματείου. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ απαιτείται η έγκριση της σχετικής αίτησης που κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Με δεδομένο, λοιπόν, τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των αθλητικών σωματείων, η διανομή στα μέλη του των όποιων κερδών προκύψουν από τη δραστηριότητά του απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση είτε θα δεχθούν τις απαραίτητες κυρώσεις είτε θα κληθουν αναδρομικά να πληρώσουν τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος.

Η συμβολή του myTeam: ψηφιοποίηση και αποδέσμευση χρόνου

Το κάθε αθλητικό σωματείο με βλέψεις αναβάθμισης της λειτουργίας του δεν μένει ποτέ στα έσοδα που του προσφέρουν οι συνδρομές (οι οποίες παραμένουν βέβαια κεντρική πηγή χρηματοδότησης), αλλά επιδιώκει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του. Αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να αφιερώνει σημαντικό χρόνο στην έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών για συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, τα οποία θα πρέπει να τα μεταβιβάζει εντός εύλογου διαστήματος στο λογιστή του, με τελικό αποδέκτη την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Όπως γίνεται αντιληπτό, η διαδικασία αυτή πέρα από χρονοβόρα είναι και κοστοβόρα.

Εδώ όμως έρχεται η πλατφόρμα του myTeam για να οργανώσει, να απλοποιήσει και να αυτοματοποιήσει μέσω της ψηφιοποίησης αυτές τις διαδικασίες. Μέσω του myTeam ο χρήστης έχει άμεση και πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου καθώς ψηφιοποιεί το ταμείο, την λειτουργία της διαχείριση συνδρομών & πληρωμών, τα  έσοδα & έξοδα, την αποθήκη, αλλά και τους  προμηθευτές, χορηγούς & συνεργάτες.

Κλείστε μια παρουσίαση για να δείτε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας πατώντας εδώ.

More To Explore